Lund University is celebrating 350 years. Read more on lunduniversity.lu.se

Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Kartläggning av markanvändning i Laos

Markanvändningsplanering och erosionsbekämpning genom lämplighetsmodellering i Laos.

Unfortunately this page is only available in Swedish.

Markanvändningsplanering och erosionsbekämpning är två av den laotiska myndigheten National Agriculture and Forest Research Institute’s (NAFRI) kärnverksamheter, där man sedan länge driver olika kampanjer för att effektivisera jord- och skogsbruk och för att införa nya metoder och grödor eller trädslag. Denna verksamhet har länge drivits med hjälp av svenskt bistånd och NAFRI’s stab ingått både svenska och internationella experter inom dessa områden. Markanvändningsplanering är ett pågående projekt som drivs på både nationell, provins och by-nivå.

Ett av de största problemen för att modellera lämplighet är bristen på tillförlitliga data. I samarbete med ENES (via GIS-Centrum) personal bedriver därför två av NAFRIs anställda masters’ studier vid Lunds Universitet med målsättningen att öka tillförlitligheten i de modeller som används. Samarbetet finansieras av Sida.

Hittills har vi tillsammans analyserat de faktiska förhållandena i en provins i centrala Laos för att på så vis ta fram samband mellan verkligheten och den typ av data som finns generellt tillgänglig för hela landet (vegetation, jordar, topografi, etc). När sådana samband har etablerats blir det möjligt att ställa upp kriterier för olika markanvändningstyper och extrapolera resultaten till åtminstone de delar av landet som har liknande förhållande.

Den data som används kommer både från existerande digitalt kartmaterial, från satellitbilder och från fältbesök. Tanken är dock att insamlandet av fältdata skall hållas nere till ett minimum eftersom vägnätet är i väldigt dåligt skick. Det är alltså inte realistiskt att basera nationella projekt på fältverksamhet, eftersom det skulle ta alldeles för lång tid i anspråk. En viktig parameter i markanvändningsmodellen är också erosionsintensiteten, erosion är ett stort problem i Laos eftersom större delen av landet är väldigt kuperat. Projektet har även genererat 3 stycken examensarbeten.

Contact information

Ulrik Mårtensson

Phone: +46462224026
E-mail: ulrik.martensson [at] nateko.lu.se
 

Department of Physical Geography and Ecosystem Science
Lund University
Sölvegatan 12
S-223 62 Lund
Sweden